İTÜ-Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

Başvuru
Madde 3- Yüksek lisans programlarına bir lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler; doktora/sanatta yeterlik programlarına ise bir yüksek lisans diplomasına veya bu senato esaslarında belirtilen koşulları sağlayan lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.
Başvurduğu yarıyılda lisans diploması olmayan bir öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı, o yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belgenin aslını ön kayıt süresi içinde vermek zorundadır.

Daha önce disiplin suçu nedeniyle yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen bir öğrenci, lisansüstü programlara başvuruda bulunamaz. Diğer nedenlerle başvurduğu programdan ilişiği kesilen bir öğrenci, en az iki akademik yıl geçmeden aynı lisansüstü programına başvuruda bulunamaz.

Madde 4- Lisansüstü başvuruları yılda iki kez (güz ve bahar yarıyıllarında) yapılır. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve kabul koşulları, ilgili tarihler Rektörlük tarafından ilan edilir.

Madde 5- Bir öğrenci aynı yarıyılda en fazla üç farklı programa tercih sırası belirterek başvurabilir. Başvuru ücreti her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Adaylarda Aranacak Koşullar
Madde 6- Program yürütme kurulu, adaylarda aranacak koşulları belirler ve ilan eder.

a) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kayıt olacak öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları en az 3.25 olmak zorundadır. Program yürütme kurulu öğrenci kabulü için daha yüksek puan belirleyebilir.

b) Akadmik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı (ALES) puanları için alt sınırlar ve eşdeğerleri enstitülerin teklifi ve Senato'nun onayı ile her program için farklı olarak belirlenebilir.

c) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES puanı lisansüstü programlarına başvuranlar için 55’ten; doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuranlar için 70’ten az olamaz.

d) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Belirlenen koşullar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ile ilgili enstitüye sunulur, Enstitü bu koşulları değerlendirdikten sonra onaylanmak üzere Senato'ya gönderir.

Madde 7- Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının her akademik yarıyıl öncesinde ilgili program yürütme kurulunun görüşünü alarak açılacak olan programları, kontenjanları ve öğrenci kabulü ile ilgili değerlendirme ölçütlerini belirler, tek disiplinli programlarda ilgili dekanlığın görüşünü de alarak bağlı olduğu enstitüye sunar. Enstitü yönetim kurulunca değerlendirilen kontenjanlar onaylanmak üzere üniversite yönetim kuruluna sunulur.

Madde 8- Başvurular, ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri daire başkanlığına yapılır. Öğrenci başvuru sayısı kadar dosya hazırlayarak öğrenci işleri daire başkanlığına teslim eder. Başvurular elektronik ortamda yapılır, ayrıca talep edilen belgelerin tümünün kabul işlemleri başlamadan önce öğrenci işleri daire başkanlığına elden ulaştırılması gereklidir.
Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

 • Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge). Bu belgelerin aslı gösterilmek koşuluyla fotokopisi verilebilir.
 • Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumlarından alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgelerin aslı.
 • Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci için başvurduğu programın bir öğretim üyesinden kendisine danışman olabileceğine ilişkin bir belge. (program yürütme kurulu kararına bağlı olarak bu belge istenmeyebilir.)
 • Mezun olduğu/olacağı kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.
 • ALES sınav sonuç belgesi.
 • Varsa ingilizce yeterlik belgesi. (doktora/sanatta yeterlik programları için gereklidir)
 • İki referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş başvuru formu.
 • Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 9- Başvuru dosyaları değerlendirilmek üzere program yürütme kuruluna iletilir.

İngilizce Yeterlik
Madde 10- Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için, en az olmak koşuluyla,

 • Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS’ den 65,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil sınavı KPDS’ den 65,
 • İnternet ortamındaki TOEFL’ dan 65,
 • Klasik TOEFL’ dan 513,
 • Bilgisayar ortamındaki TOEFL’ dan 183,
 • IELTS’ in her bölümünden 6.0,

alması gerekir. Yüksek Lisans başvurularında İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavından 65 ve üstü puan alan adaylar da İngilizceden yeterli sayılırlar. Bütün yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren iki yıldır.

Madde 11- Yüksek lisans programına kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt tarihine kadar Madde 10’da belirtilen İngilizce yeterlik koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlanabilecekleri en çok bir takvim yılı süre verilir. Bu süre yüksek lisans programı süresinden sayılmaz. Verilen süre içerisinde İngilizce yeterliğini kanıtlayan öğrenci öğrenimine başlar, başarılı olamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Kabul ve Kayıt
Madde 12- Lisansüstü eğitim-öğretimine başlayacak öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür. Kabul işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Lisansüstü eğitim-öğretimi için başvuran adaylar, program yürütme kurulu tarafından belirlenen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ölçütlere göre programın öğrenci kabul komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon, öğrencinin dosya içeriğini ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığı gibi konuları inceler ve öğrenciyi mülakata alır. ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamalarını, mülakat sonuçlarını, gerekli durumlarda program yürütme kurulunun belirlediği ek değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak adayları sıralar. Kontenjanı gözeterek asıl ve yedek adayların listesini belirler, değerlendirme krıterleri ile birlikte ilan eder. Öğrenciler, tercih sıraları göz önüne alınarak öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından programlara yerleştirilir ve sonuçlar ilan edilir.
 • Mezuniyet ortalamasının kayıt kabulü için bir ön şart olması durumunda; müracaat sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin, program yürütme kurulu tarafından belirlenen mezuniyet ortalamasını sağladığını, mülakat sırasında öğrenci kabul komisyonuna belgelemesi gereklidir.
 • Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı sürenin bitiminde program kontenjanının altında kalsa bile ek kayıt yapılamaz.

Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik Arasındaki Geçişler
Madde 13-

 • Tezli yüksek lisans programındaki gerekli bütün kredilerini tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması en az 3.75 olan öğrenci, Science Citation Index veya Social Science Citation Index'te yer alan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş bir adet makaleye sahip olduğu takdirde danışmanının da olumlu görüşü ile doktora/sanatta yeterlik programlarına geçiş için başvurabilir.
 • Öğrencinin kabul ve intibakı program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjanlara bakılmaksızın yapılır.
 • Bu şekilde doktora/sanatta yeterlik öğretimine başlamış olan öğrenci, program yürütme kurulunun ve danışmanın uygun görüşü ile yeniden yüksek lisans programına dönebilir. Bu durumda yüksek lisans diploması alabilmek için en çok iki yarıyıl içinde hazırladığı yüksek lisans tezini sunmak zorundadır.

Madde 14-

 • Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 24 kredilik dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci isterse aynı enstitü anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans programına geçiş yapabilir.
 • Bu öğrenci yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlamış olmalıdır.

Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü
Madde 15- Nitelikleri "İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" Madde 11’de belirtilen adaylara, ilgili program yürütme kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında aşağıdaki koşullar geçerlidir.

a) Bilimsel hazırlık programlarında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, hazırlık programındaki bir öğrenci, hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili program yürütme kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik en çok iki dersi kredili olarak alabilir.

b) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır ve bu dersler için "İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Ancak her dersin başarı notu en az CC olmalıdır. Lisans eğitiminde “koşullu geçer” notları olan (DD ve DC) lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarısız olarak değerlendirilir.

c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre (güz ve bahar akademik yarıyılları ile yaz öğretimini kapsayan) en çok bir takvim yılıdır, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Özel Öğrenci Kabulu
Madde 16- Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

a) Özel öğrenci, program yürütme kurulunun önerisi, dersi veren öğretim üyesinin, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere kabul edilir.

b) Özel öğrencilik süresinde bir sınırlama yoktur. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Madde 9’da belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. Özel öğrenci tez çalışması yapamaz.

c) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

d) Özel öğrenci olmak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik olanaklardan yararlanabilir.

e) Özel öğrenci, İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

ilkay Meşeli Hakkında